Open

برای دریافت خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد کرده و ثبت نمایید :

     


کنفرانس جهانی طراحی برنج برای آینده در هند در حال برگزاری است .
اداره تحقیقات برنج هند (DDR) در حال برگزاری کنفرانسی با موضوع پتانسیل برنج در بهبود امنیت غذائی جهان است. در بخشی از این مراسم زیست شناسان و گیاه شناسان در مراسمی با عنوان " طراحی برنج برای آینده چشم اندازها و مفاهیم" در مورد چالشهای آینده برنج با محققان صحبت میکنند.
مدیر پروژه DDR می گوید: با توجه به رشد جمعیت در آسیا،آفریقا و جنوب آمریکا تغییر در اقتصاد،کیفیت و کمیت تولید برنج بسیار ضروری است.